خرداد, ۱۳۹۷ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


بخشدگی زیباست…

بخونید قشنگ و قابل تامل

 

==>> مشاهده بخشدگی زیباست… . . .

 

برچسب ها :

بخشدگی زیباست…

بخونید قشنگ و قابل تامل

 

==>> مشاهده بخشدگی زیباست… . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

می رسد بــــوی گلاب و گل برای دوستــــــان

          نـــوگلی از باغ زهــــرا بـــا وَلای دوستـــان

مـــــی دود ابر بــــــهاری با نســــیم صبحدم

                    بلـــــبل این نغمه  سراید از بــــــرای دوستان

در مصائب صبـر او سـرمـــشق هــر بُرنـا و پیــر

             صلـح او بـاشد امیـــد و رهگــــشـای دوستــان

زاده زهـــرا بود پـــــور امیرالمؤمنیــــــن

              مظهـر اســـرار  یـــزدان­ رهنـمــای دوســــتان

صبر بر او تصویر حــــــــــق  در دفتر دین خدا

            آنــکه شـد تسلـــیم، جان کرده فــدای دوستـان

ما کنیم جانرا فدای قبــــر بـی شمـع و چـــراغ

            ایــن بُــوَد از حـرمـت بـــــــی انتـهای دوستـان

نام­نیکویش­ حسن حُسنش­ حسن خُویش­ حسن

                صبـر او تسکـــین  درد  است  و  دوای  دوســتان

یا محمّد این حـــسن ریحانه و دُردانه است

             مخـزن جُـود و کَــــرَم شد در ســـــرای دوستان

پشــت دیوار بقیـــــع بر سر زند شیـــعه همی

           شـد بلنـد عجّــل ظـــهـورک بـا نـوای دوسـتان

عارض سُرخش دهد سرخی به لاله در چـــــمن

                     باب  رحمت  مجتبی مشکـل گشــای دوستـان 

 گوشـــوار عـــرش اعلاء،  هســت این دُرّ  گران

               می کند  سرخَم ز حــــکمت او­ بپـای  دوستـــان

عاشقان روی او خـــــواهند فیض از کــــوی او

           از  وجـودش  دوسـت  می گیرد  صفـای  دوسـتان

حـــــلم او، حــلم علی، ز امر خــــداوند جلّی

          می کِشـد  پور علی جــور و جفــای دوسـ­ـتان

ای  فلک  آخر  چرا  کردی  چنیــن  غوغــا  بپا

               تیــــرباران ­جسم  او شد از خـــطای  دوستـــان

ای خــدا جان شبیر و شبر و دخت نبی

                  کـن شهــادت قسمــ­ت مــا بــر بقــای دوستـان

در بقیع صحــــن و ســرائی نیست یارب نصرتی

             می رســـد بر نُه فـــلک، نالـه زِ نــــای دوسـتان

 این بُوَد از فیض بــــی پایان تو فیّــاض بخـش

              شـاد در شـادی و غـــ­مگیـن در عـزای دوســتان

دارد امّید این شَبَـــر توفیـــق یابد در بقـــــیع

          با عـزیـزان از خــدا خواهـد شـــفـای دوســـتان

 

                                 شَبَر همدانی
                          سیّد حسن حوائجی

 

==>> مشاهده میلاد امام حسن مجتبی (ع) . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

می رسد بــــوی گلاب و گل برای دوستــــــان

          نـــوگلی از باغ زهــــرا بـــا وَلای دوستـــان

مـــــی دود ابر بــــــهاری با نســــیم صبحدم

                    بلـــــبل این نغمه  سراید از بــــــرای دوستان

در مصائب صبـر او سـرمـــشق هــر بُرنـا و پیــر

             صلـح او بـاشد امیـــد و رهگــــشـای دوستــان

زاده زهـــرا بود پـــــور امیرالمؤمنیــــــن

              مظهـر اســـرار  یـــزدان­ رهنـمــای دوســــتان

صبر بر او تصویر حــــــــــق  در دفتر دین خدا

            آنــکه شـد تسلـــیم، جان کرده فــدای دوستـان

ما کنیم جانرا فدای قبــــر بـی شمـع و چـــراغ

            ایــن بُــوَد از حـرمـت بـــــــی انتـهای دوستـان

نام­نیکویش­ حسن حُسنش­ حسن خُویش­ حسن

                صبـر او تسکـــین  درد  است  و  دوای  دوســتان

یا محمّد این حـــسن ریحانه و دُردانه است

             مخـزن جُـود و کَــــرَم شد در ســـــرای دوستان

پشــت دیوار بقیـــــع بر سر زند شیـــعه همی

           شـد بلنـد عجّــل ظـــهـورک بـا نـوای دوسـتان

عارض سُرخش دهد سرخی به لاله در چـــــمن

                     باب  رحمت  مجتبی مشکـل گشــای دوستـان 

 گوشـــوار عـــرش اعلاء،  هســت این دُرّ  گران

               می کند  سرخَم ز حــــکمت او­ بپـای  دوستـــان

عاشقان روی او خـــــواهند فیض از کــــوی او

           از  وجـودش  دوسـت  می گیرد  صفـای  دوسـتان

حـــــلم او، حــلم علی، ز امر خــــداوند جلّی

          می کِشـد  پور علی جــور و جفــای دوسـ­ـتان

ای  فلک  آخر  چرا  کردی  چنیــن  غوغــا  بپا

               تیــــرباران ­جسم  او شد از خـــطای  دوستـــان

ای خــدا جان شبیر و شبر و دخت نبی

                  کـن شهــادت قسمــ­ت مــا بــر بقــای دوستـان

در بقیع صحــــن و ســرائی نیست یارب نصرتی

             می رســـد بر نُه فـــلک، نالـه زِ نــــای دوسـتان

 این بُوَد از فیض بــــی پایان تو فیّــاض بخـش

              شـاد در شـادی و غـــ­مگیـن در عـزای دوســتان

دارد امّید این شَبَـــر توفیـــق یابد در بقـــــیع

          با عـزیـزان از خــدا خواهـد شـــفـای دوســـتان

 

                                 شَبَر همدانی
                          سیّد حسن حوائجی

 

==>> مشاهده میلاد امام حسن مجتبی (ع) . . .

 

برچسب ها :میلاد امام حسن مجتبی (ع)

می رسد بــــوی گلاب و گل برای دوستــــــان

          نـــوگلی از باغ زهــــرا بـــا وَلای دوستـــان

مـــــی دود ابر بــــــهاری با نســــیم صبحدم

                    بلـــــبل این نغمه  Ø³Ø±Ø§ÛŒØ¯ از بــــــرای دوستان

در مصائب صبـر او سـرمـــشق هــر ب�رنـا و پیــر

             صلـح او بـاشد امیـــد Ùˆ رهگــــشـای دوستــان

زاده زهـــرا بود پـــــور امیرالمؤمنیــــــن

              مظهـر اســـرار  ÛŒÙ€Ù€Ù€Ø²Ø¯Ø§Ù†Â­ رهنـمــای دوســــتان

صبر بر او تصویر حــــــــــق  در دÙ�تر دین خدا

            آنــکه شـد تسلـــیم، جان کرده Ù�ــدای دوستـان

ما کنیم جانرا �دای قبــــر بـی شمـع و چـــراغ

            ایــن بÙ�ــوَد از حـرمـت بـــــــی انتـهای دوستـان

نام­نیکویش­ حسن ح�سنش­ حسن خ�ویش­ حسن

                صبـر او تسکـــین  Ø¯Ø±Ø¯  Ø§Ø³Øª  Ùˆ  Ø¯ÙˆØ§ÛŒ  Ø¯ÙˆØ³Ù€Ù€ØªØ§Ù†

یا محمّد این حـــسن ریحانه و د�ردانه است

             مخـزن جÙ�ـود Ùˆ کَــــرَم شد در ســـــرای دوستان

پشــت دیوار بقیـــــع بر سر زند شیـــعه همی

           شـد بلنـد عجّــل ظـــهـورک بـا نـوای دوسـتان

عارض س�رخش دهد سرخی به لاله در چـــــمن

                     باب  Ø±Ø­Ù…ت  Ù…جتبی مشکـل گشــای دوستـان 

 Ú¯ÙˆØ´Ù€Ù€Ù€ÙˆØ§Ø± عـــرش اعلاء،  هســت این دÙ�رّ  Ú¯Ø±Ø§Ù†

               Ù…ÛŒ کند  Ø³Ø±Ø®ÙŽÙ… ز حــــکمت او­ بپـای  Ø¯ÙˆØ³ØªÙ€Ù€Ù€Ø§Ù†

عاشقان روی او خـــــواهند �یض از کــــوی او

           از  ÙˆØ¬Ù€ÙˆØ¯Ø´  Ø¯ÙˆØ³Ù€Øª  Ù…ÛŒ گیرد  ØµÙ�ـای  Ø¯ÙˆØ³Ù€ØªØ§Ù†

حـــــلم او، حــلم علی، ز امر خــــداوند جلّی

          Ù…ÛŒ Ú©Ù�شـد  Ù¾ÙˆØ± علی جــور Ùˆ جÙ�ــای دوسـ­ـتان

ای  Ù�Ù„Ú©  Ø¢Ø®Ø±  Ú†Ø±Ø§  Ú©Ø±Ø¯ÛŒ  Ú†Ù†ÛŒÙ€Ù€Ù†  ØºÙˆØºÙ€Ù€Ø§  Ø¨Ù¾Ø§

               تیــــرباران ­جسم  Ø§Ùˆ شد از خـــطای  Ø¯ÙˆØ³ØªÙ€Ù€Ù€Ø§Ù†

ای خــدا جان شبیر و شبر و دخت نبی

                  کـن شهــادت قسمــ­ت مــا بــر بقــای دوستـان

در بقیع صحــــن و ســرائی نیست یارب نصرتی

             Ù…ÛŒ رســـد بر Ù†Ù�Ù‡ Ù�ـــلک، نالـه زÙ� نــــای دوسـتان

 Ø§ÛŒÙ† بÙ�وَد از Ù�یض بــــی پایان تو Ù�یّــاض بخـش

              شـاد در شـادی Ùˆ غـــ­مگیـن در عـزای دوســتان

دارد امّید این شَبَـــر تو�یـــق یابد در بقـــــیع

          با عـزیـزان از خــدا خواهـد شـــÙ�ـای دوســـتان

 

                                 شَبَر همدانی
                          سیّد حسن حوائجی

 

==>> مشاهده میلاد امام حسن مجتبی (ع) . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

می رسد بــــوی گلاب و گل برای دوستــــــان

          نـــوگلی از باغ زهــــرا بـــا وَلای دوستـــان

مـــــی دود ابر بــــــهاری با نســــیم صبحدم

                    بلـــــبل این نغمه  Ø³Ø±Ø§ÛŒØ¯ از بــــــرای دوستان

در مصائب صبـر او سـرمـــشق هــر ب�رنـا و پیــر

             صلـح او بـاشد امیـــد Ùˆ رهگــــشـای دوستــان

زاده زهـــرا بود پـــــور امیرالمؤمنیــــــن

              مظهـر اســـرار  ÛŒÙ€Ù€Ù€Ø²Ø¯Ø§Ù†Â­ رهنـمــای دوســــتان

صبر بر او تصویر حــــــــــق  در دÙ�تر دین خدا

            آنــکه شـد تسلـــیم، جان کرده Ù�ــدای دوستـان

ما کنیم جانرا �دای قبــــر بـی شمـع و چـــراغ

            ایــن بÙ�ــوَد از حـرمـت بـــــــی انتـهای دوستـان

نام­نیکویش­ حسن ح�سنش­ حسن خ�ویش­ حسن

                صبـر او تسکـــین  Ø¯Ø±Ø¯  Ø§Ø³Øª  Ùˆ  Ø¯ÙˆØ§ÛŒ  Ø¯ÙˆØ³Ù€Ù€ØªØ§Ù†

یا محمّد این حـــسن ریحانه و د�ردانه است

             مخـزن جÙ�ـود Ùˆ کَــــرَم شد در ســـــرای دوستان

پشــت دیوار بقیـــــع بر سر زند شیـــعه همی

           شـد بلنـد عجّــل ظـــهـورک بـا نـوای دوسـتان

عارض س�رخش دهد سرخی به لاله در چـــــمن

                     باب  Ø±Ø­Ù…ت  Ù…جتبی مشکـل گشــای دوستـان 

 Ú¯ÙˆØ´Ù€Ù€Ù€ÙˆØ§Ø± عـــرش اعلاء،  هســت این دÙ�رّ  Ú¯Ø±Ø§Ù†

               Ù…ÛŒ کند  Ø³Ø±Ø®ÙŽÙ… ز حــــکمت او­ بپـای  Ø¯ÙˆØ³ØªÙ€Ù€Ù€Ø§Ù†

عاشقان روی او خـــــواهند �یض از کــــوی او

           از  ÙˆØ¬Ù€ÙˆØ¯Ø´  Ø¯ÙˆØ³Ù€Øª  Ù…ÛŒ گیرد  ØµÙ�ـای  Ø¯ÙˆØ³Ù€ØªØ§Ù†

حـــــلم او، حــلم علی، ز امر خــــداوند جلّی

          Ù…ÛŒ Ú©Ù�شـد  Ù¾ÙˆØ± علی جــور Ùˆ جÙ�ــای دوسـ­ـتان

ای  Ù�Ù„Ú©  Ø¢Ø®Ø±  Ú†Ø±Ø§  Ú©Ø±Ø¯ÛŒ  Ú†Ù†ÛŒÙ€Ù€Ù†  ØºÙˆØºÙ€Ù€Ø§  Ø¨Ù¾Ø§

               تیــــرباران ­جسم  Ø§Ùˆ شد از خـــطای  Ø¯ÙˆØ³ØªÙ€Ù€Ù€Ø§Ù†

ای خــدا جان شبیر و شبر و دخت نبی

                  کـن شهــادت قسمــ­ت مــا بــر بقــای دوستـان

در بقیع صحــــن و ســرائی نیست یارب نصرتی

             Ù…ÛŒ رســـد بر Ù†Ù�Ù‡ Ù�ـــلک، نالـه زÙ� نــــای دوسـتان

 Ø§ÛŒÙ† بÙ�وَد از Ù�یض بــــی پایان تو Ù�یّــاض بخـش

              شـاد در شـادی Ùˆ غـــ­مگیـن در عـزای دوســتان

دارد امّید این شَبَـــر تو�یـــق یابد در بقـــــیع

          با عـزیـزان از خــدا خواهـد شـــÙ�ـای دوســـتان

 

                                 شَبَر همدانی
                          سیّد حسن حوائجی

 

==>> مشاهده میلاد امام حسن مجتبی (ع) . . .

 

برچسب ها :

بخشندگی زیباست

بخونید قشنگ و قابل تامل

 

==>> مشاهده بخشندگی زیباست . . .

 

برچسب ها :

شکست و قیمتی شد


مرحوم دولابی

دل هر چه بشکند، قیمتی تر می شود. خداوند می فرماید:

من در دلهای شکسته جای دارم.

شیطان صاحبان دلهای شکسته را نمی تواند ببرد؛ 

اگر هم ببرد، رها می کند. لذا نزد خدا محترمند.


 مصباح الهدی 231

 

==>> مشاهده شکست و قیمتی شد . . .

 

برچسب ها :


محصولات


شکست و قیمتی شد


مرحوم دولابی

دل هر چه بشکند، قیمتی تر می شود. خداوند می فرماید:

من در دلهای شکسته جای دارم.

شیطان صاحبان دلهای شکسته را نمی تواند ببرد؛ 

اگر هم ببرد، رها می کند. لذا نزد خدا محترمند.


 مصباح الهدی 231

 

==>> مشاهده شکست و قیمتی شد . . .

 

برچسب ها :

امام زمان واسطه فیض


آیت‌الله بهجت قدس‌سره:

هر فیضی به ما میرسد ـ چه خصوصی و چه عمومی، و چه داخلی و یا خارجی، و چه جسمانی و چه روحی ـ فقط از ناحیۀ همان یک فیض (امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است و توجه به همه ائمه علیهم‌السلام هم به او راجع میشود.

 

==>> مشاهده امام زمان واسطه فیض . . .

 

برچسب ها :


محصولاتصفحه 1 از 1112345...10...قبلی »