فروردین, ۱۳۹۷ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


میلاد امام علی(ع)

مرا شــوری  دگر افتــاده بــر  سر

                دلم  پر  میـــکشد  تا کوی  دلـــبر

مرا دلبر بجز مـــولا علی(ع) نیـست

                 بگو مشــکل گشا غیر علی(ع)  کیست

علی(ع) در سیـــزده ماه رجـــب پا  

               نهـــاده  بر  رکــاب  مهــــر  دلارا

علی(ع) شیرازه بنـــد دفــتر عشـق

                علی(ع)  کــفو بتول و همـــسر عشق

علی(ع)  دلداده حق، ســــرو بستان

                 گل خوشبوی زهــــرا(س) ­در گلستان

علــی(ع)  گل واژه اهـل یقـین است

                 علی(ع)  داماد ختم المــــرسلین است

علی(ع) مرحب کش و خیبر گشا بود

                 علی(ع) در قـــاب قوسین رهنمـا بـود

علی(ع)  عبــد خداونـد کریــم است

               علی(ع)  غــالب به شیطان رجیم است

علی(ع)  شــد خانــزاد حـضرت حق

                خـــدا از بـــهر او کرده قــمر شــق

خـــدا کــرد خــانۀ خود زادگاهش

               ولی اله  شـــدن  باشـــد  گواهــش

در آن  دوران  شــوم عزلـت جنگ

                چنان  بر  مسلمین  عرصه شدی تنگ

علی(ع) بـود و­علی(ع)­بـود­علی(ع) ­بـود 

        وصی احـــمد(ص) و بـــر خلق ولی بود

خدایــا عاشـــقم عاشـق ترم کن

             بســوزان خاک  نه،  خاکســترم  کن

علـی(ع)­مــهر درخشـان ولایــــت

            علـــی(ع)  اول گل بــــاغ  امــــامت

علــی(ع) استاد جبــریل امین است

          علی(ع)  ســـرکرده اهـــل یقین  است

علی(ع)  گل واژه عشـاق ســـرمست 

       علی(ع)­بود و­علی(ع)­هست و علی(ع) هست

علی(ع) ورد زبان خــاص و عام است

         علی(ع) حق و نمک بر هر طعــام  است

«شبر» هر روز و شب نَقْـل دهانش

       عـــلی(ع)  و یا علــی(ع)  ورد زبانـــش

علی(ع)­بر هـر شدائد فتح باب  است

              علــی(ع)  بـــر شبـر و شبیر باب است

 

           سیّدحسن حوائجی

       شبر همدانی

 

==>> مشاهده میلاد امام علی(ع) . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام علی(ع)

مرا شــوری  دگر افتــاده بــر  سر

                دلم  پر  میـــکشد  تا کوی  دلـــبر

مرا دلبر بجز مـــولا علی(ع) نیـست

                 بگو مشــکل گشا غیر علی(ع)  کیست

علی(ع) در سیـــزده ماه رجـــب پا  

               نهـــاده  بر  رکــاب  مهــــر  دلارا

علی(ع) شیرازه بنـــد دفــتر عشـق

                علی(ع)  کــفو بتول و همـــسر عشق

علی(ع)  دلداده حق، ســــرو بستان

                 گل خوشبوی زهــــرا(س) ­در گلستان

علــی(ع)  گل واژه اهـل یقـین است

                 علی(ع)  داماد ختم المــــرسلین است

علی(ع) مرحب کش و خیبر گشا بود

                 علی(ع) در قـــاب قوسین رهنمـا بـود

علی(ع)  عبــد خداونـد کریــم است

               علی(ع)  غــالب به شیطان رجیم است

علی(ع)  شــد خانــزاد حـضرت حق

                خـــدا از بـــهر او کرده قــمر شــق

خـــدا کــرد خــانۀ خود زادگاهش

               ولی اله  شـــدن  باشـــد  گواهــش

در آن  دوران  شــوم عزلـت جنگ

                چنان  بر  مسلمین  عرصه شدی تنگ

علی(ع) بـود و­علی(ع)­بـود­علی(ع) ­بـود 

        وصی احـــمد(ص) و بـــر خلق ولی بود

خدایــا عاشـــقم عاشـق ترم کن

             بســوزان خاک  نه،  خاکســترم  کن

علـی(ع)­مــهر درخشـان ولایــــت

            علـــی(ع)  اول گل بــــاغ  امــــامت

علــی(ع) استاد جبــریل امین است

          علی(ع)  ســـرکرده اهـــل یقین  است

علی(ع)  گل واژه عشـاق ســـرمست 

       علی(ع)­بود و­علی(ع)­هست و علی(ع) هست

علی(ع) ورد زبان خــاص و عام است

         علی(ع) حق و نمک بر هر طعــام  است

«شبر» هر روز و شب نَقْـل دهانش

       عـــلی(ع)  و یا علــی(ع)  ورد زبانـــش

علی(ع)­بر هـر شدائد فتح باب  است

              علــی(ع)  بـــر شبـر و شبیر باب است

 

           سیّدحسن حوائجی

       شبر همدانی

 

==>> مشاهده میلاد امام علی(ع) . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام علی(ع)

مرا شــوری  Ø¯Ú¯Ø± اÙ�تــاده بــر  Ø³Ø±

                دلم  Ù¾Ø±  Ù…یـــکشد  ØªØ§ Ú©ÙˆÛŒ  Ø¯Ù„ـــبر

مرا دلبر بجز مـــولا علی(ع) نیـست

                 بگو مشــکل گشا غیر علی(ع)  Ú©ÛŒØ³Øª

علی(ع) در سیـــزده ماه رجـــب پا  

               نهـــاده  Ø¨Ø±  Ø±Ú©Ù€Ù€Ø§Ø¨  Ù…هــــر  Ø¯Ù„ارا

علی(ع) شیرازه بنـــد د�ــتر عشـق

                علی(ع)  Ú©Ù€Ù€Ù�Ùˆ بتول Ùˆ همـــسر عشق

علی(ع)  Ø¯Ù„داده حق، ســــرو بستان

                 Ú¯Ù„ خوشبوی زهــــرا(س) ­در گلستان

علــی(ع)  Ú¯Ù„ واژه اهـل یقـین است

                 علی(ع)  Ø¯Ø§Ù…اد ختم المــــرسلین است

علی(ع) مرحب کش و خیبر گشا بود

                 علی(ع) در قـــاب قوسین رهنمـا بـود

علی(ع)  Ø¹Ø¨Ù€Ù€Ø¯ خداونـد کریــم است

               علی(ع)  ØºÙ€Ù€Ø§Ù„ب به شیطان رجیم است

علی(ع)  Ø´Ù€Ù€Ø¯ خانــزاد حـضرت حق

                خـــدا از بـــهر او کرده قــمر شــق

خـــدا کــرد خــانۀ خود زادگاهش

               ولی اله  Ø´Ù€Ù€Ù€Ø¯Ù†  Ø¨Ø§Ø´Ù€Ù€Ù€Ø¯  Ú¯ÙˆØ§Ù‡Ù€Ù€Ø´

در آن  Ø¯ÙˆØ±Ø§Ù†  Ø´Ù€Ù€ÙˆÙ… عزلـت جنگ

                چنان  Ø¨Ø±  Ù…سلمین  Ø¹Ø±ØµÙ‡ شدی تنگ

علی(ع) بـود و­علی(ع)­بـود­علی(ع) ­بـود 

        وصی احـــمد(ص) Ùˆ بـــر خلق ولی بود

خدایــا عاشـــقم عاشـق ترم کن

             بســوزان خاک  Ù†Ù‡ØŒ  Ø®Ø§Ú©Ø³Ù€Ù€ØªØ±Ù…  Ú©Ù†

علـی(ع)­مــهر درخشـان ولایــــت

            علـــی(ع)  Ø§ÙˆÙ„ Ú¯Ù„ بــــاغ  Ø§Ù…ــــامت

علــی(ع) استاد جبــریل امین است

          علی(ع)  Ø³Ù€Ù€Ù€Ø±Ú©Ø±Ø¯Ù‡ اهـــل یقین  Ø§Ø³Øª

علی(ع)  Ú¯Ù„ واژه عشـاق ســـرمست 

       علی(ع)­بود و­علی(ع)­هست Ùˆ علی(ع) هست

علی(ع) ورد زبان خــاص و عام است

         علی(ع) حق Ùˆ نمک بر هر طعــام  Ø§Ø³Øª

«شبر» هر روز و شب نَقْـل دهانش

       عـــلی(ع)  Ùˆ یا علــی(ع)  ÙˆØ±Ø¯ زبانـــش

علی(ع)­بر هـر شدائد Ù�تح باب  Ø§Ø³Øª

              علــی(ع)  Ø¨Ù€Ù€Ù€Ø± شبـر Ùˆ شبیر باب است

 

           سیّدحسن حوائجی

       شبر همدانی

 

==>> مشاهده میلاد امام علی(ع) . . .

 

برچسب ها :

میلاد امام علی(ع)

مرا شــوری  Ø¯Ú¯Ø± اÙ�تــاده بــر  Ø³Ø±

                دلم  Ù¾Ø±  Ù…یـــکشد  ØªØ§ Ú©ÙˆÛŒ  Ø¯Ù„ـــبر

مرا دلبر بجز مـــولا علی(ع) نیـست

                 بگو مشــکل گشا غیر علی(ع)  Ú©ÛŒØ³Øª

علی(ع) در سیـــزده ماه رجـــب پا  

               نهـــاده  Ø¨Ø±  Ø±Ú©Ù€Ù€Ø§Ø¨  Ù…هــــر  Ø¯Ù„ارا

علی(ع) شیرازه بنـــد د�ــتر عشـق

                علی(ع)  Ú©Ù€Ù€Ù�Ùˆ بتول Ùˆ همـــسر عشق

علی(ع)  Ø¯Ù„داده حق، ســــرو بستان

                 Ú¯Ù„ خوشبوی زهــــرا(س) ­در گلستان

علــی(ع)  Ú¯Ù„ واژه اهـل یقـین است

                 علی(ع)  Ø¯Ø§Ù…اد ختم المــــرسلین است

علی(ع) مرحب کش و خیبر گشا بود

                 علی(ع) در قـــاب قوسین رهنمـا بـود

علی(ع)  Ø¹Ø¨Ù€Ù€Ø¯ خداونـد کریــم است

               علی(ع)  ØºÙ€Ù€Ø§Ù„ب به شیطان رجیم است

علی(ع)  Ø´Ù€Ù€Ø¯ خانــزاد حـضرت حق

                خـــدا از بـــهر او کرده قــمر شــق

خـــدا کــرد خــانۀ خود زادگاهش

               ولی اله  Ø´Ù€Ù€Ù€Ø¯Ù†  Ø¨Ø§Ø´Ù€Ù€Ù€Ø¯  Ú¯ÙˆØ§Ù‡Ù€Ù€Ø´

در آن  Ø¯ÙˆØ±Ø§Ù†  Ø´Ù€Ù€ÙˆÙ… عزلـت جنگ

                چنان  Ø¨Ø±  Ù…سلمین  Ø¹Ø±ØµÙ‡ شدی تنگ

علی(ع) بـود و­علی(ع)­بـود­علی(ع) ­بـود 

        وصی احـــمد(ص) Ùˆ بـــر خلق ولی بود

خدایــا عاشـــقم عاشـق ترم کن

             بســوزان خاک  Ù†Ù‡ØŒ  Ø®Ø§Ú©Ø³Ù€Ù€ØªØ±Ù…  Ú©Ù†

علـی(ع)­مــهر درخشـان ولایــــت

            علـــی(ع)  Ø§ÙˆÙ„ Ú¯Ù„ بــــاغ  Ø§Ù…ــــامت

علــی(ع) استاد جبــریل امین است

          علی(ع)  Ø³Ù€Ù€Ù€Ø±Ú©Ø±Ø¯Ù‡ اهـــل یقین  Ø§Ø³Øª

علی(ع)  Ú¯Ù„ واژه عشـاق ســـرمست 

       علی(ع)­بود و­علی(ع)­هست Ùˆ علی(ع) هست

علی(ع) ورد زبان خــاص و عام است

         علی(ع) حق Ùˆ نمک بر هر طعــام  Ø§Ø³Øª

«شبر» هر روز و شب نَقْـل دهانش

       عـــلی(ع)  Ùˆ یا علــی(ع)  ÙˆØ±Ø¯ زبانـــش

علی(ع)­بر هـر شدائد Ù�تح باب  Ø§Ø³Øª

              علــی(ع)  Ø¨Ù€Ù€Ù€Ø± شبـر Ùˆ شبیر باب است

 

           سیّدحسن حوائجی

       شبر همدانی

 

==>> مشاهده میلاد امام علی(ع) . . .

 

برچسب ها :اخرین روزای زمستانی۹۶

‍ ‍ در آخرین روزهای زمستان کلی براتون آرزو خوب دارم

 

==>> مشاهده اخرین روزای زمستانی۹۶ . . .

 

برچسب ها :

اخرین روزای زمستانی۹۶

� � در آخرین روزهای زمستان کلی براتون آرزو خوب دارم

 

==>> مشاهده اخرین روزای زمستانی۹۶ . . .

 

برچسب ها :

اخرین روزای زمستانی۹۶

� � در آخرین روزهای زمستان کلی براتون آرزو خوب دارم

 

==>> مشاهده اخرین روزای زمستانی۹۶ . . .

 

برچسب ها :

اخرین روزای زمستانی۹۶

‍ ‍ در آخرین روزهای زمستان کلی براتون آرزو خوب دارم

 

==>> مشاهده اخرین روزای زمستانی۹۶ . . .

 

برچسب ها :


محصولات


مرگ…

بعضی از زخم ها باید باز باشند تا با سوزششان بشود خاطره بازی کرد و التهاب شان تا مغز استخوان را بسوزاند.
انگار پشت دستت داغ بگذاری، که باید از آدم ها ترسید.

از همین آدم های ساده ای که توی صف نانوایی برایت درددل می کنند و دلت بحالشان می سوزد.
از همین آدم های خسته ای که گمان می کنی در حقشان ظلم شده و دلت می خواهد کاری کنی.
از همان هایی که یکبار دلت برایشان لرزیده و هزار بار به پای همان یکبار جان داده ای و نمی دانی که اتفاقا از همین آدم های معمولی باید ترسید و فاصله گرفت.
باید روی بعضی از زخم ها را باز بگذاری تا یادت بماند که بعضی از دردها ریشه می دهند به قدر عمر آدمیزاد.
اسید می پاشند به مغز استخوان و مرگ می طلبند.
باید یادت بماند که بعضی از دردها فقط مرگ می طلبند و بعضی از آدم ها خیلی ساده تمامت می کنند...


#شیما_سبحانی

 

 

 

==>> مشاهده مرگ… . . .

 

برچسب ها :

مرگ…

بعضی از زخم ها باید باز باشند تا با سوزششان بشود خاطره بازی کرد و التهاب شان تا مغز استخوان را بسوزاند.
انگار پشت دستت داغ بگذاری، که باید از آدم ها ترسید.

از همین آدم های ساده ای که توی صف نانوایی برایت درددل می کنند و دلت بحالشان می سوزد.
از همین آدم های خسته ای که گمان می کنی در حقشان ظلم شده و دلت می خواهد کاری کنی.
از همان هایی که یکبار دلت برایشان لرزیده و هزار بار به پای همان یکبار جان داده ای و نمی دانی که اتفاقا از همین آدم های معمولی باید ترسید و فاصله گرفت.
باید روی بعضی از زخم ها را باز بگذاری تا یادت بماند که بعضی از دردها ریشه می دهند به قدر عمر آدمیزاد.
اسید می پاشند به مغز استخوان و مرگ می طلبند.
باید یادت بماند که بعضی از دردها فقط مرگ می طلبند و بعضی از آدم ها خیلی ساده تمامت می کنند...


#شیما_سبحانی

 

 

 

==>> مشاهده مرگ… . . .

 

برچسب ها :


محصولات