بهمن, ۱۳۹۵ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


خسته ام…

 


همه ی آدم ها در زندگی تحمل شان تمام شدنی است
همه ی آدم های خوب و مهربانی که میشناسیم
همان هایی که موقع خوردن یک لیوان چای بین این خیل عظیم نگرانی در دنیا ، تنها نگرانی یشان سوختن زبان توست
همان هایی که همیشه حواسشان به آدم هست
همان هایی که تنها زمانی به تو خیره نگاه میکنند که تو حواست به هیچ کجای دنیا نیست
همان هایی که در هوای بارانی چترت میشوند و در ظِلّ آفتاب سایبانت
آن روز فهمیدم همه ی آدم ها یکجایی و یک زمانی به تنگ می آیند ،
خستگی بر آنها فائق میشود
طاقتشان طاق میشود و یک روز بدون هیچ کارِ اضافه ای
بدون هیچ گله و شکایتی ، بدون هیچ اخم و تهدیدی میگذارند و میروند
درست به همین راحتی و به همین سادگی
میدانی فکر میکنم در زندگی ، همه ی رفتن ها را به واسطه ی واژه ی "امید"میتوان گذاشت به حساب یک روزی برگشتن ، به حساب یک روزی از نو درست شدن

همه ی رفتن ها ؛ به غیر از رفتن از روی خستگی..
از روی به تنگ آمدن..
از روی ناچاری..
همین.

 


#پویان_اوحدی

 

==>> مشاهده خسته ام… . . .

 

برچسب ها :

معنای عشق واقعی

معنای عشق واقعی
یک روز آموزگاراز دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ،بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان گفتند:با بخشیدن،عشقشان را معنا می کنند.برخی"دادن گل و هدیه" و "حرف های دلنشین" را راه بیان  عشق عنوان کردند. شماری دیگرهم گفتند  "با هم  بودن درتحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی" را راه بیان عشق می دانند.در آن بین پسری برخاست  و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،داستان  کوتاه تعریف کرد:
یک روز زن و شوهر  جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند.آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخ کوب شدند. یک ببر بزرگ ،جلوی زن و شوهرایستاد و به آنان خیره شده بود.شوهر،تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگرراهی برای فرار نبود! رنگ صورت زن و  شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد همان لحظه، مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت.
داستان به  انجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن  آن مرد. راوی اما پرسید: آیا می دانید ان مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد میزند؟ بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است؟!
راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که" عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه  عاشقت بود."
قطره  های بلورین اشک،  صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد:همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام دهد و یا فرار می کند و او قبل از این که حرکتی از همسرش سر بزند به این کار اقدام کرد. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد، این صادقانه ترین و بی ریا ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم ومن بود

 

==>> مشاهده معنای عشق واقعی . . .

 

برچسب ها :

معنای عشق واقعی

معنای عشق واقعی
یک روز آموزگاراز دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ،بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان Ú¯Ù�تند:با بخشیدن،عشقشان را معنا Ù…ÛŒ کنند.برخی"دادن Ú¯Ù„ Ùˆ هدیه" Ùˆ "حرÙ� های دلنشین" را راه بیان  Ø¹Ø´Ù‚ عنوان کردند. شماری دیگرهم Ú¯Ù�تند  "با هم  Ø¨ÙˆØ¯Ù† درتحمل رنجها Ùˆ لذت بردن از خوشبختی" را راه بیان عشق Ù…ÛŒ دانند.در آن بین پسری برخاست  Ùˆ پیش از این Ú©Ù‡ شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،داستان  Ú©ÙˆØªØ§Ù‡ تعریÙ� کرد:
یک روز زن Ùˆ شوهر  Ø¬ÙˆØ§Ù†ÛŒ Ú©Ù‡ هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رÙ�تند.آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخ کوب شدند. یک ببر بزرگ ،جلوی زن Ùˆ شوهرایستاد Ùˆ به آنان خیره شده بود.شوهر،تÙ�Ù†Ú¯ شکاری به همراه نداشت Ùˆ دیگرراهی برای Ù�رار نبود! رنگ صورت زن Ùˆ  Ø´ÙˆÙ‡Ø± پریده بود Ùˆ در مقابل ببر، جرات Ú©ÙˆÚ†Ú© ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرÙ� آنان حرکت کرد همان لحظه، مرد زیست شناس Ù�ریاد زنان Ù�رار کرد Ùˆ همسرش را تنها گذاشت.
داستان به  Ø§Ù†Ø¬Ø§ Ú©Ù‡ رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن  Ø¢Ù† مرد. راوی اما پرسید: آیا Ù…ÛŒ دانید ان مرد در لحظه های آخر زندگیش Ú†Ù‡ Ù�ریاد میزند؟ بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته Ú©Ù‡ او را تنها گذاشته است؟!
راوی جواب داد: نه، آخرین حرÙ� مرد این بود Ú©Ù‡" عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت Ú©Ù† Ùˆ به او بگو پدرت همیشه  Ø¹Ø§Ø´Ù‚ت بود."
قطره  Ù‡Ø§ÛŒ بلورین اشک،  ØµÙˆØ±Øª راوی را خیس کرده بود Ú©Ù‡ ادامه داد:همه زیست شناسان Ù…ÛŒ دانند ببر Ù�قط به کسی حمله Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ حرکتی انجام دهد Ùˆ یا Ù�رار Ù…ÛŒ کند Ùˆ او قبل از این Ú©Ù‡ حرکتی از همسرش سر بزند به این کار اقدام کرد. پدر من در آن لحظه وحشتناک با Ù�دا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد Ùˆ او را نجات داد، این صادقانه ترین Ùˆ بی ریا ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم ومن بود

 

==>> مشاهده معنای عشق واقعی . . .

 

برچسب ها :

معنای عشق واقعی

معنای عشق واقعی
یک روز آموزگاراز دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ،بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان Ú¯Ù�تند:با بخشیدن،عشقشان را معنا Ù…ÛŒ کنند.برخی"دادن Ú¯Ù„ Ùˆ هدیه" Ùˆ "حرÙ� های دلنشین" را راه بیان  Ø¹Ø´Ù‚ عنوان کردند. شماری دیگرهم Ú¯Ù�تند  "با هم  Ø¨ÙˆØ¯Ù† درتحمل رنجها Ùˆ لذت بردن از خوشبختی" را راه بیان عشق Ù…ÛŒ دانند.در آن بین پسری برخاست  Ùˆ پیش از این Ú©Ù‡ شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،داستان  Ú©ÙˆØªØ§Ù‡ تعریÙ� کرد:
یک روز زن Ùˆ شوهر  Ø¬ÙˆØ§Ù†ÛŒ Ú©Ù‡ هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رÙ�تند.آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخ کوب شدند. یک ببر بزرگ ،جلوی زن Ùˆ شوهرایستاد Ùˆ به آنان خیره شده بود.شوهر،تÙ�Ù†Ú¯ شکاری به همراه نداشت Ùˆ دیگرراهی برای Ù�رار نبود! رنگ صورت زن Ùˆ  Ø´ÙˆÙ‡Ø± پریده بود Ùˆ در مقابل ببر، جرات Ú©ÙˆÚ†Ú© ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرÙ� آنان حرکت کرد همان لحظه، مرد زیست شناس Ù�ریاد زنان Ù�رار کرد Ùˆ همسرش را تنها گذاشت.
داستان به  Ø§Ù†Ø¬Ø§ Ú©Ù‡ رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن  Ø¢Ù† مرد. راوی اما پرسید: آیا Ù…ÛŒ دانید ان مرد در لحظه های آخر زندگیش Ú†Ù‡ Ù�ریاد میزند؟ بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته Ú©Ù‡ او را تنها گذاشته است؟!
راوی جواب داد: نه، آخرین حرÙ� مرد این بود Ú©Ù‡" عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت Ú©Ù† Ùˆ به او بگو پدرت همیشه  Ø¹Ø§Ø´Ù‚ت بود."
قطره  Ù‡Ø§ÛŒ بلورین اشک،  ØµÙˆØ±Øª راوی را خیس کرده بود Ú©Ù‡ ادامه داد:همه زیست شناسان Ù…ÛŒ دانند ببر Ù�قط به کسی حمله Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ حرکتی انجام دهد Ùˆ یا Ù�رار Ù…ÛŒ کند Ùˆ او قبل از این Ú©Ù‡ حرکتی از همسرش سر بزند به این کار اقدام کرد. پدر من در آن لحظه وحشتناک با Ù�دا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد Ùˆ او را نجات داد، این صادقانه ترین Ùˆ بی ریا ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم ومن بود

 

==>> مشاهده معنای عشق واقعی . . .

 

برچسب ها :معنای عشق واقعی

معنای عشق واقعی
یک روز آموزگاراز دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ،بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان گفتند:با بخشیدن،عشقشان را معنا می کنند.برخی"دادن گل و هدیه" و "حرف های دلنشین" را راه بیان  عشق عنوان کردند. شماری دیگرهم گفتند  "با هم  بودن درتحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی" را راه بیان عشق می دانند.در آن بین پسری برخاست  و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،داستان  کوتاه تعریف کرد:
یک روز زن و شوهر  جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند.آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخ کوب شدند. یک ببر بزرگ ،جلوی زن و شوهرایستاد و به آنان خیره شده بود.شوهر،تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگرراهی برای فرار نبود! رنگ صورت زن و  شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد همان لحظه، مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت.
داستان به  انجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن  آن مرد. راوی اما پرسید: آیا می دانید ان مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد میزند؟ بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است؟!
راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که" عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه  عاشقت بود."
قطره  های بلورین اشک،  صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد:همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام دهد و یا فرار می کند و او قبل از این که حرکتی از همسرش سر بزند به این کار اقدام کرد. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد، این صادقانه ترین و بی ریا ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم ومن بود

 

==>> مشاهده معنای عشق واقعی . . .

 

برچسب ها :

اینجا مجازیه …

☜اینجا مجازیه... -_-
بعضی پسرا پاچه خوار...
 بعضی دخترام بی بندو بار......
 خیلیام که هر رو آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون✘✔️
 دل نبند...
دل بستی دل بِکن...✘✖️✖️

☜ناراحتش کنی بلاک میشی به همین راحتی... ✖️✖️
 دو روز نباشی غریبه ها جاتو پر میکنن...✘✖️✖️

 ☜ مخاطب خاص زیاده! کافیه نباشی فقط...✖️✖️
اینجا همه بی وفان مثل تورو زیاد دارن...✘✖️

☜لزومی نداره فقط با تو باشن....
 هر روز ادم های جدید هم صحبت جدید...
چرا باید با یه قدیمی صحبت کنن؟؟؟؟...✘✖️

☜به اسم داداشی و ابجی خیلی ها از کنارت بردن...
 اینجا تو تنها نیستی که! همه ادعا دارن...
همه میخوان ادا عاشقا و با معرفتا درارن...✘✖️

☜اینجا قبرستونه عشقه دنبال عاشقی نگرد 
اونی ک واسه توقلب میفرسته؛تو پی وی واسه یکی دیگ دوست دارم میفرسته... ✘✖️
 ☚بفهم اینجا مجازیه مجازی

 

==>> مشاهده اینجا مجازیه … . . .

 

برچسب ها :

اینجا مجازیه …

☜اینجا مجازیه... -_-
بعضی پسرا پاچه خوار...
 Ø¨Ø¹Ø¶ÛŒ دخترام بی بندو بار......
 Ø®ÛŒÙ„یام Ú©Ù‡ هر رو آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون✘✔ï¸�
 Ø¯Ù„ نبند...
دل بستی دل ب�کن...✘✖�✖�

☜ناراحتش کنی بلاک میشی به همین راحتی... ✖�✖�
 Ø¯Ùˆ روز نباشی غریبه ها جاتو پر میکنن...✘✖ï¸�✖ï¸�

 â˜œ مخاطب خاص زیاده! کاÙ�یه نباشی Ù�قط...✖ï¸�✖ï¸�
اینجا همه بی و�ان مثل تورو زیاد دارن...✘✖�

☜لزومی نداره �قط با تو باشن....
 Ù‡Ø± روز ادم های جدید هم صحبت جدید...
چرا باید با یه قدیمی صحبت کنن؟؟؟؟...✘✖�

☜به اسم داداشی و ابجی خیلی ها از کنارت بردن...
 Ø§ÛŒÙ†Ø¬Ø§ تو تنها نیستی Ú©Ù‡! همه ادعا دارن...
همه میخوان ادا عاشقا و با معر�تا درارن...✘✖�

☜اینجا قبرستونه عشقه دنبال عاشقی نگرد 
اونی ک واسه توقلب می�رسته؛تو پی وی واسه یکی دیگ دوست دارم می�رسته... ✘✖�
 â˜šØ¨Ù�هم اینجا مجازیه مجازی

 

==>> مشاهده اینجا مجازیه … . . .

 

برچسب ها :

اینجا مجازیه …

☜اینجا مجازیه... -_-
بعضی پسرا پاچه خوار...
 Ø¨Ø¹Ø¶ÛŒ دخترام بی بندو بار......
 Ø®ÛŒÙ„یام Ú©Ù‡ هر رو آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون✘✔ï¸�
 Ø¯Ù„ نبند...
دل بستی دل ب�کن...✘✖�✖�

☜ناراحتش کنی بلاک میشی به همین راحتی... ✖�✖�
 Ø¯Ùˆ روز نباشی غریبه ها جاتو پر میکنن...✘✖ï¸�✖ï¸�

 â˜œ مخاطب خاص زیاده! کاÙ�یه نباشی Ù�قط...✖ï¸�✖ï¸�
اینجا همه بی و�ان مثل تورو زیاد دارن...✘✖�

☜لزومی نداره �قط با تو باشن....
 Ù‡Ø± روز ادم های جدید هم صحبت جدید...
چرا باید با یه قدیمی صحبت کنن؟؟؟؟...✘✖�

☜به اسم داداشی و ابجی خیلی ها از کنارت بردن...
 Ø§ÛŒÙ†Ø¬Ø§ تو تنها نیستی Ú©Ù‡! همه ادعا دارن...
همه میخوان ادا عاشقا و با معر�تا درارن...✘✖�

☜اینجا قبرستونه عشقه دنبال عاشقی نگرد 
اونی ک واسه توقلب می�رسته؛تو پی وی واسه یکی دیگ دوست دارم می�رسته... ✘✖�
 â˜šØ¨Ù�هم اینجا مجازیه مجازی

 

==>> مشاهده اینجا مجازیه … . . .

 

برچسب ها :


محصولات


اینجا مجازیه …

☜اینجا مجازیه... -_-
بعضی پسرا پاچه خوار...
 بعضی دخترام بی بندو بار......
 خیلیام که هر رو آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون✘✔️
 دل نبند...
دل بستی دل بِکن...✘✖️✖️

☜ناراحتش کنی بلاک میشی به همین راحتی... ✖️✖️
 دو روز نباشی غریبه ها جاتو پر میکنن...✘✖️✖️

 ☜ مخاطب خاص زیاده! کافیه نباشی فقط...✖️✖️
اینجا همه بی وفان مثل تورو زیاد دارن...✘✖️

☜لزومی نداره فقط با تو باشن....
 هر روز ادم های جدید هم صحبت جدید...
چرا باید با یه قدیمی صحبت کنن؟؟؟؟...✘✖️

☜به اسم داداشی و ابجی خیلی ها از کنارت بردن...
 اینجا تو تنها نیستی که! همه ادعا دارن...
همه میخوان ادا عاشقا و با معرفتا درارن...✘✖️

☜اینجا قبرستونه عشقه دنبال عاشقی نگرد 
اونی ک واسه توقلب میفرسته؛تو پی وی واسه یکی دیگ دوست دارم میفرسته... ✘✖️
 ☚بفهم اینجا مجازیه مجازی

 

==>> مشاهده اینجا مجازیه … . . .

 

برچسب ها :

بخون ارزش داره …


√√√√ بخووون ارزش هزار لایک داشت√√√√

من       نه    ✖دوســـــــت✖   میخوام

نه ✖داداشی✖

نه ✖آبجی✖

نه ✖just friend✖

نه هیچ کوفت و زهره مار دیگه↪

کی کیو گول میزنه؟!

میگی...          داداشمی              آبجیمی، 

در روز یکبار حالمو نمی پرسی!!!

میگی دوستمی ولی وقتی چشام خیسه

 [یه کلمه] نمیگی چته؟!

بابا بــــــــَـــــس کنید♣

چرا هر کی میفهمه دوسش داری✖

 فکر میکنه خبریه؟!

چرا هر کی رو 

فراموش میکنی✖

 تازه میفهمه دوستت داشته؟!▶

چرا میگی بی حسی ولی وقتی تو آغوشته میگی عاشقشی؟!

چرا یکی بهت بد میکنه فکر میکنی [هـــــــــمه] دشمنن؟


آره رفیق حرفام "سنـــــگـیــــــــنه"...

تو گوشت نمیــــــــــره!!!

بگیر تخت بخواب!!


عشق امروزى یعنى تنهایى➡

عشق یعنى پول و تیپ و زبون بازى⬇

عشق یعنی آهن پرستی و مانکن پرستی ✖

یه موقع هایی میبینم تنهایی

                         به خیلی بودنای امروز
                                                                           ☑می ارزه...

بی احساس نیستم ◀ فقط فهمیدم حسم برای کسی مهم نیست ...

 

==>> مشاهده بخون ارزش داره … . . .

 

برچسب ها :


محصولاتصفحه 1 از 3123