میلاد امام علی(ع) | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


میلاد امام علی(ع)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرا شــوری  دگر افتــاده بــر  سر

                دلم  پر  میـــکشد  تا کوی  دلـــبر

مرا دلبر بجز مـــولا علی(ع) نیـست

                 بگو مشــکل گشا غیر علی(ع)  کیست

علی(ع) در سیـــزده ماه رجـــب پا  

               نهـــاده  بر  رکــاب  مهــــر  دلارا

علی(ع) شیرازه بنـــد دفــتر عشـق

                علی(ع)  کــفو بتول و همـــسر عشق

علی(ع)  دلداده حق، ســــرو بستان

                 گل خوشبوی زهــــرا(س) ­در گلستان

علــی(ع)  گل واژه اهـل یقـین است

                 علی(ع)  داماد ختم المــــرسلین است

علی(ع) مرحب کش و خیبر گشا بود

                 علی(ع) در قـــاب قوسین رهنمـا بـود

علی(ع)  عبــد خداونـد کریــم است

               علی(ع)  غــالب به شیطان رجیم است

علی(ع)  شــد خانــزاد حـضرت حق

                خـــدا از بـــهر او کرده قــمر شــق

خـــدا کــرد خــانۀ خود زادگاهش

               ولی اله  شـــدن  باشـــد  گواهــش

در آن  دوران  شــوم عزلـت جنگ

                چنان  بر  مسلمین  عرصه شدی تنگ

علی(ع) بـود و­علی(ع)­بـود­علی(ع) ­بـود 

        وصی احـــمد(ص) و بـــر خلق ولی بود

خدایــا عاشـــقم عاشـق ترم کن

             بســوزان خاک  نه،  خاکســترم  کن

علـی(ع)­مــهر درخشـان ولایــــت

            علـــی(ع)  اول گل بــــاغ  امــــامت

علــی(ع) استاد جبــریل امین است

          علی(ع)  ســـرکرده اهـــل یقین  است

علی(ع)  گل واژه عشـاق ســـرمست 

       علی(ع)­بود و­علی(ع)­هست و علی(ع) هست

علی(ع) ورد زبان خــاص و عام است

         علی(ع) حق و نمک بر هر طعــام  است

«شبر» هر روز و شب نَقْـل دهانش

       عـــلی(ع)  و یا علــی(ع)  ورد زبانـــش

علی(ع)­بر هـر شدائد فتح باب  است

              علــی(ع)  بـــر شبـر و شبیر باب است

 

           سیّدحسن حوائجی

       شبر همدانی


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.