روحش شاد… | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


روحش شاد…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد             فریبنده زادو فریبا بمیرد

شب مرگ تنهانشیند به موجی            رود گوشه ای دوروتنها بمیرد

درآن گوشه چندان غزل خواند آنشب     که خوددرمیان غزلها بمیرد

گروهی برآرند کاین مرغ شیدا               کجاعاشقی کرد آنجابمیرد

شب مرگ ازبیم آنجاشتابد                 کزمرگ غافل شود تابمیرد

من این نکته گیرم که باورنکردم           ندیدم که قویی به صحرابمیرد

چورودی زآغوش دریا برآید                  شبی هم درآغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش باز کن         که میخواهد این قوی زیبا بمیرد

که میخواهد این قوی زیبا بمیرد....  


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.